Esu ("Jézus") a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább? Nyomtatás
Vallás
2015. szeptember 14. hétfő, 19:44

Ketten az apostolai közül, Tamás és Bertalan, késöbb Indiában térítették az embereket a kereszténységre. Ez közismert. De vajon több is lehet emögött? S miért van az, hogy Bertalan jóformán csak egy mondat erejéig, Tamás pedig egy rövidke történet erejéig van említve a majd 1000 oldalas Bibliában? Miért inkább Pálról, az ún. 13.-ik apostolról (már ez a szám is...), és annak követöiröl szól jórészt az Újszövetség, amikor ezen emberek közül senki sem ismerte személyesen Esut? És vajon tényleg lehetett Pálnak pálfordulása?

 

 

 

Bertalan apostol

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_the_Apostle#Mission_to_India

"Két ösi tanúságtétel létezik Szent Bertalan indiai küldetéséröl. Az egyik Szent Euzébiusé míg a másik Szent Jeromosé. Mindkettö az i. sz. 4. századból származik."

 

Tamás apostol

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tam%C3%A1s_apostol

"III. századi apokrif irat a Tamás cselekedetei, ami az apostol későbbi életét meséli el. Ebben Pünkösd után megjelent neki az Úr, és Indiába küldte őt."

 

Egy sokak által nem ismert tény:

 

Sháni föisten = Szaturnusz = Jahve = a keresztény Isten!

 

Shani

https://en.wikipedia.org/wiki/Shani

 

Shánit a hinduk az igaz emberek legnagyobb tanítójának és jóakarójának tartják, aki egyben a legnagyobb büntetöje is azoknak, akik a gonoszság, az árulás, az átverés és az igazságtalan bosszúállás útját választják.


"He is known as the greatest teacher and well wisher for the righteous as well the greatest punisher for those who follow the path of evil, betrayal, backstabbing and unjust revenge."


Sháni a jutalmak és büntetések istene, utóbbi miatt a hinduk félelmetesnek tartják (mint ahogy a keresztényektöl is megkövetelt az istenfélöség).

 

Sháni a hinduizmusban a Szaturnusz bolygó megtestesítöje is egyben, és a sháni szó a hindu nyelvek dialektusaiban a hét hetedik napjának, a szombatnak az elnevezése.

 

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

"Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt."

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ ... „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day"


A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!


Szent Biblia, Mózes II.

20:1: És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: ...

20:8: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“


Jahve = Kronosz = Szaturnusz

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

"Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották" (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát - szerzö megj.)

"The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age"

 

Kétli még valaki, hogy a hindu Sháni azonos a római Szaturnusszal, és ezzel együtt a zsidó Jahvéval és a keresztény Istennel is?

 

S mondani se kell, Allah is ugyanaz mint a zsidó Jahve, a keresztény Isten, a római Szaturnusz stb. Az Allah szó magyarul Istent jelent.

 

Az angol nyelvü wikipédiában a következö található a "Szüz Mária sírja" címszó alatt:

 

Tomb of the Virgin Mary

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Virgin_Mary#Other_claims

"Egyesek azt állítják, hogy Jézus - miután túlélte a keresztrefeszítését - az anyjával együtt Indiába utazott, és ott is maradtak földi életük végéig. Ezen állítások igaza akadémiailag nem elismert, soha nem volt tárgya semmilyen tudományos kutatásnak, és a Szentszék se ismerte el mint kánonikus igazságot."

 

Nem azért, de kit érdekel, hogy mit tart a romlott-sátánista "szentszék" kánonikus igazságnak? S vajon miért lett megfélemlítve sok nyugati tudós, nehogy ezen dolgok komoly, akadémiai kutatásába kezdjen? Vajon mi takargatni valója van a Vatikánnak?

 

De sebaj, ami a nyugati akadémikusoknak nincs megengedve, azt már megtették a hindu vallástudósok... Viszont mielött ebbe belekezdenék, tegyünk egy kitéröt: hallott már a Tisztelt Olvasó az ebionitákról? Egy az i. sz. 1. században létezett zsidó-keresztény "szektáról" van szó, akik arról voltak ismeretesek, hogy Máté evangéliumának egy módosított változatán kívül nem ismertek el egyetlen egy más, a jelenlegi Újszövetségben található írást se. Különösen "Pál apostol" munkássága ellen volt sok kifogásuk. Mint tudjuk, Jézus 12 apostola közül csak Máténak és Jánosnak található evangéliuma az Újszövetségben. Márk és Lukács már "Pál apostol" munkatársai voltak, az Apostolok cselekedeit is Lukács evangélista írta, "János evangéliumát" pedig nem kizárt, hogy nem az apostol, hanem egy másik János írta. A Jelenések könyve viszont - nagyon nagy valószínüséggel - a valódi János apostol tollából származik.

 

Mondani se kell, az ebionita keresztényeket ezután a rómaiak azonnal eretnekeknek nyilvánították!

 

Ennek ellenére - s ez még a Katolikus Lexikonban is benne van - pár évszázaddal késöbb, az iszlám létrehozásánál az ebionita tanoknak kulcsszerepe volt!

 

Ebioniták

http://lexikon.katolikus.hu/E/ebionit%C3%A1k.html

 

... "A későbbi ker. teol-ra nem, az →iszlámra viszont erős hatással voltak."

 

Hogyan? Mohamednek pár évszázaddal Jézus születése után az lett sugallva, hogy az ebionita tanokra alapozza az új vallást, az iszlámot? S egyáltalán miért fáradoztak az "istenek" egy újabb vallás létrehozásával, miért nem próbálták inkább az akkorra római "államvallássá" szétburjánzott kereszténységet továbbterjeszteni az arabok között is? Jah, mert már nem találták teljesen hitelesnek ...

 

Mint ismeretes, Mohamednek ugyanaz a Gábriel arkangyal jelent meg, aki korábban Esu születésénél is kulcsszerepet játszott.

 

Akárcsak az iszlám, az ebioniták se ismerték el a római trinitást ("Atya Fiú Szentlélek"), s Jézust is inkább Jahve (Allah) által küldött próféta-messiásnak tartották, aki azért jött, hogy tanítsa az embereket, s nem azért, hogy "áldozatot vállaljon és meghaljon a világ büneiért".

 

Az ebioniták között nem volt egyetértés abban, Esu vajon tényleg szüznemzéssel született-e. Egy részük úgy tartotta, Jézus földi ember volt, ebben az egy dologban nem volt igazuk.

 

S most egy lényeges dolog, ami nincs benne a Katolikus Lexikonban: a két "indiai" apostol, Tamás és Bertalan, szintén nem utasították el az ebioniták tanait. Ki tudja, talán ezért lettek "számüzve" a Bibliából?

 

A helyzet ugyanis a következö:

 

1. Esu (Jézus) fiatalkori éveiröl azért nem találhatók történetek a Bibliában, mert az ifjúságát Izrael területén kívül töltötte. 13-14 évesen kezdte a vándorlásait az akkor "selyemútként" ismert karavánutakon, melyek abban az idöben összekötötték a római birodalmat Perzsiával, Indiával és Kínával, s egészen 28-29 éves koráig járta a világot, s nem tért vissza Palesztinába. Esu azon ös-zsidó törzsek utódait kereste fel, akik 700 évvel korábban, az asszír megszállás után, Észak-Izraelböl kelet felé vándoroltak, s rájuk is talált Közép-Ázsiában. Megfordult Tibetben is, ahol megismerkedett a buddhizmus tanaival.

2. Keresztrefeszítését követöen (melyet túlélt), az anyjával együtt újból Izrael elhagyására kényszerült. Ismét India felé vette az irányt, de a mai Pakisztán területén található Murree nevü városban (a mai napig Máriáról van elnevezve) az anyja meghalt.

 

Nem, ez nem valamilyen durva képzelödés akar lenni, hanem hosszadalmas kutatás eredménye, melynek egyfajta kicsúcsosodását jelenti az alábbi, az indiai kormány által készíttetett 2011-es dokumentumfilm:

 

Govt of India Documentry on Jesus in Kashmir

https://www.youtube.com/watch?v=D9w-xJfSOyc

 

 

A dokumentumfilmben föként egy Fida Hassnain ( https://en.wikipedia.org/wiki/Fida_Hassnain ) nevü kasmíri író és valláskutató van megszólaltatva, ö tárja elénk a hindu kutatások eredményeit.

 

Jézus a szanszkrit legendák szerint elöször Dél-Indiába ment, ahol a Chola dinasztia védelme alatt élt, majd i. sz. 78-ben Kasmírba vándorolt, s ott is maradt földi tartózkodása végéig (utóbbi említve van az indiai dokumentumfilmben is 43:23-tól)

 

A leglényegesebb információk a 34-37. perc között találhatóak.


35:00-töl: Az egyik legjelentösebb szanszkrit mü, a Bhavishya Maha Purana, eképpen említi Jézust: Shalivahana indiai király a Himalája lábainál találkozott Ísával Kasmírban , aholis a hófehér öltözéket viselö Jézus így mutatkozott be neki:

 

(36:21-nél, FONTOS!!!)

 

"Én az Isten fia vagyok, ki egy férj nélküli nönek születtem (Máriának/Mariamnak), s mint próféta küldettem a Földre a bukott emberiséghez"

I´m the Son of God and a born of an unmarried woman. I have been sent as a prophet to the fallen ones"

 

Bhavishya Maha Purana az egyik legjelentösebb ösi szanszkrit szöveg, melyben ez a történet már évszázadok óta ott díszeleg, mégha a Vatikán mennyire nem is szeretné, hogy a keresztény világ tudomást szerezzen róla! A Bhavishya egyik 19. századi nyomtatott változata az indiai dokumentumfilmböl:

 

 

Esu így van említve a Bhavihyában: Ísa Maszí

 

 

Ugyanez a neve az iszlám vallásban is, melynek szintén jelentös prófétája:

 

Jesus in Islam

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam

 

(mivel Jahve = Allah = a keresztény Isten)

 

Az eredeti szöveg a Bhavishya-ból még az i.sz. 2. században íródott, sok évszázaddal az iszlám keletkezése elött.

 

36:43-nél jól hallatszik, amint a kasmíri vallástudós Jézust "Ísa Maszí"-nak nevezi. Az Ísa-t s-el mondja, s nem sz-el mint az angol nyelvü narrátor hang. De még az Ísa is egy kicsit torzított, a valódi neve Esu volt.

 

Egy "Üvegtükör" címü, ösi kínai-tibeti szöveg Yuzu Asif-ként emlegeti (37:00-nál)

 

42:57-nél a következö jelenik meg:

 

Jézus eredetének indiai kutatása még a 19. században kezdödött. Az elsö egy Nikolaj Notovich nevü orosz arisztokrata volt, aki Tibetben hozzájutott bizonyos Jézus Krisztus ottani tartózkodásáról szóló buddhista kéziratokhoz, kutatásának eredménye viszont süket fülekre talált mind a cári Oroszországban mind Nyugat-Európában. Egy "Jézus Krisztus ismeretlen élete" c. könyvet adott ki késöbb.

 

Notovich munkásságát egy Swami Abhedananda nevü hindu misztikus és író vitte tovább a 20. század elején, ö is rátalált Tibetben, a Hemis nevü kolostorban a Yuzu (Esu) ottani tartózkodásáról szóló buddhista kéziratokra:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Abhedananda

"In Hemis Monastery, he discovered a manuscript on the lost years of Jesus, which has been incorporated in the book Swami Abhedananda's Journey into Kashmir & Tibet published by the 'Ramakrishna Vedanta Math', Kolkata. "

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Notovitch#Corroboration_in_India

 

"Notovichot Európában késöbb rengeteg támadás érte, ami miatt kompromittálódott, Swami viszont tovább vitte a kutatást, 1922-ben meglátogatta a Hemis nevezetü buddhista kolostort, és a lámák megerösítették neki Notovich állításait és a Jézus Krisztusról szóló buddhista kéziratok másolatait is megmutatták neki."

 

További ajánlott írások az emberiség származása felöl itt.